U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. Drug Databases
  3. Drugs@FDA

Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs

Home | Previous Page

Product Names Beginning with "X"

Other product names: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z      0-9

Products listed on this page may not be equivalent to one another.

X-TROZINE
X-TROZINE L.A.
XACIATO
XADAGO
XALATAN
XALKORI
XANAX
XANAX XR
XARACOLL
XARELTO
XARTEMIS XR
XATMEP
XCOPRI
XEGLYZE
XELJANZ
XELJANZ XR
XELODA
XELPROS
XELSTRYM
XENAZINE
XENEISOL
XENICAL
XENLETA
XENON XE 127
XENON XE 133
XENON XE 133-V.S.S.
XENPOZYME
Xeomin
XEPI
XERAVA
XERESE
XERMELO
XGEVA
XHANCE
XIAFLEX
XIBROM
XIFAXAN
XIGDUO XR
XIIDRA
XIMINO
XIPERE
XOFIGO
XOFLUZA
XOLAIR
XOLEGEL
XOPENEX
XOPENEX HFA
XOSPATA
XPOVIO
XTAMPZA ER
XTANDI
XTORO
XTRELUS
XULANE
XULTOPHY 100/3.6
XURIDEN
XYLO-PFAN
XYLOCAINE
XYLOCAINE 4% PRESERVATIVE FREE
XYLOCAINE DENTAL
XYLOCAINE PRESERVATIVE FREE
XYLOCAINE VISCOUS
XYLOCAINE W/ EPINEPHRINE
XYLOSE
XYOSTED (AUTOINJECTOR)
XYREM
XYROSA
XYZAL
XYZAL ALLERGY 24HR
Back to Top